Credit Information Center - Trang chủ
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) thông báo

Để việc khai thác sản phẩm, dịch vụ từ CIC trên trang web mới http://creditdata.cic.org.vn không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến hoạt động của Quý đơn vị, CIC đề nghị Quý đơn vị chuẩn bị nền tảng công nghệ phù hợp, cụ thể như sau:

Thông báo về trình duyệt vận hành trên hệ thống mới

Trân trọng./.

Số liệu R19 tháng 12/2015

THÔNG BÁO

CIC đã cung cấp sản phẩm R19 tháng 12/2015.

Đề nghị các TCTD vào khai thác thông tin

Số liệu R18 tháng 12/2015

THÔNG BÁO

CIC đã cung cấp sản phẩm R18 tháng 12/2015.

Đề nghị các TCTD vào khai thác thông tin

 

 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424