Credit Information Center - Trang chủ
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Thông tư 31/2013/TT-NHNN

Phần mềm Báo cáo thống kê theo Thông tư 31/2013/TT-NHNN
Phần mềm Báo cáo thống kê theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN


Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
Thông báo về việc V/v khai thác thông tin nhóm nợ cao nhất theo TT02/2013/TT-NHNN


CV số 283/TTTD-NCPT về việc khai thác thông tin nhóm nợ cao nhất theo TT02/2013/TT-NHNN

Thông báo thay đổi mẫu sản phẩm R10, S10, R11, S11

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU SẢN PHẨM R10, S10, R11, S11

           

            Hiện nay, CIC đã cập nhật thông tin nợ xấu do các TCTD đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC). Do vây, từ ngày 31/03/2015, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) thay đổi mẫu sản phẩm Báo cáo QHTD (R10, S10, R11, S11) như sau:

            Phần quan hệ tín dụng: Bổ sung thêm Mục 2.6. “Công ty Quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC)”

STT

Tên TCTD bán nợ

Nợ nhóm 3

Nợ nhóm 4

Nợ nhóm 5

Ngày bán nợ

 

 

 

 

 

 

 

            Xin trân trọng thông báo để các đơn vị sử dụng được biết. Mọi phản hồi, góp ý xin liên hệ Phòng Hỗ trợ Khách hàng - Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.

            Điện thoại: 04.33525958

Thông báo thay đổi mẫu sản phẩm thẻ tín dụng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG

 Do yêu cầu quản lý về dữ liệu mới về thẻ tín dụng, từ ngày 15/01/2015, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thay đổi mẫu sản phẩm thẻ tín dụng (R14) - Phần lịch sử thanh toán thẻ từ 8/2013 trở về trước, cụ thể như sau:

- Thay cột “số tiền chậm thanh toán” thành “Số tiền chậm thanh toán lớn nhất”

- Thay cột “Ngày chậm thanh toán Thẻ gần nhất” thành “Ngày chậm thanh toán”

 Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo.

 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424